DUK2019-01-02T16:08:43+00:00

DUK

Kokio dokumento vertimas gali būti tvirtinamas notaro?2016-12-22T16:22:25+00:00

Norint vertimą patvirtinti pas notarą, visada reikia pateikti originalų dokumentą. Vertimas gali būti rišamas su originaliu dokumentu arba su to dokumento notaro patvirtintu nuorašu.

Notaras tvirtina tik oficialių dokumentų nuorašus. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad:

 • dokumentas privalo turėti pavadinimą;
 • dokumente turi būti nurodyta jį išdavusi institucija (bendrovė);
 • dokumente turi būti atitinkamos institucijos (bendrovės) antspaudas, asmens, išdavusio dokumentą, parašas, dokumento išdavimo data ir numeris;
 • jei dokumentas susideda iš  dviejų ar daugiau lapų, jie turi būti susiūti ir patvirtinti antspaudu ir parašu.

Užsienyje išduoti dokumentai turi būti legalizuoti, išskyrus kai kurių šalių išduotus dokumentus. Baltarusijos Respublikoje, Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje išduotų oficialių dokumentų legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) nereikia.

Jei kyla klausimų, ar Jūsų dokumento vertimas gali būti tvirtinamas notaro, susiekite su mumis el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096 .

Kokie dokumentai gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille)?2016-12-22T16:27:00+00:00

Legalizuojami gali būti šie dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Legalizuoti skirtas dokumentas turi būti patvirtintas herbiniu antspaudu. Jei kyla klausimų, ar Jūsų dokumentas gali būti legalizuojamas, susiekite su mumis el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096 .

Ką būtina žinoti norint legalizuoti dokumentą?2016-12-22T16:26:27+00:00

Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Lietuvos Respublikoje pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai. Pažyma (Apostille) netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.

Lietuvos Respublikoje pažyma (Apostille) negali būti tvirtinami įmonės viduje sudaryti dokumentai.

Jeigu esate fizinis asmuo ir norite užsakyti šią paslaugą pas mus, Jums reikės pateikti mums legalizuotiną dokumentą (-us) ir notaro patvirtintą įgaliojimą, leidžiantį mums suteikti šią paslaugą.

Jeigu esate juridinis asmuo, Jums reikės mums pateikti laisvos formos arba pagal mūsų siūlomą šabloną sudarytą juridinio asmens įgaliojimą su įmonės antspaudu ir įgaliojančio asmens parašu bei legalizuotiną dokumentą (-us).

Jei turite klausimų, susiekite su mumis el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096 .

Kaip skaičiuojama vertimo raštu kaina?2016-10-04T17:45:55+00:00

Vertimo raštu kaina skaičiuojama pagal vertimo puslapius pateiktame versti tekste. Vertimo puslapį sudaro 1 500 spaudos ženklų be tarpų. Jei ženklų skaičiaus pateiktame versti tekste nustatyti yra neįmanoma (pavyzdžiui, versti pateikiamas nuskenuotas tekstas), jis yra nustatomas išverstame tekste. Ženklų kiekis skaičiuojamas naudojant „MS Word“ arba „AnyCount“ programą.

Norėdami sužinoti vertimo kainą, galite atvykti į mūsų biurą, užpildyti užklausos formą arba vertimui skirtą tekstą išsiųsti el. paštu info@lingvobalt.lt. Jei turite klausimų, skambinkite mums telefonu +370 5 2722736 arba +370 678 23096.

Ką reikia žinoti prieš užsakant vertimą raštu?2017-08-23T11:54:53+00:00

Vertimo užsakymą patartina planuoti iš anksto ir apie tai informuoti vertimų biurą, kad už užsakymo vykdymą atsakingas projektų vadovas galėtų parinkti tinkamą vertėją ir redaktorių. Be to, atliekant didelės apimties vertimus, dažnai tenka skirti papildomo laiko terminų suderinimui, techninių klausimų sprendimui, konteksto tikslinimui, kad atliktas vertimas visapusiškai atitiktų užsakovo lūkesčius. Todėl laikas yra itin svarbus kriterijus siekiant kokybiško rezultato. Taip pat patartina, kad užsakydamas vertimą klientas pateiktų pagalbinę medžiagą (pvz., ankstesnius vertimus, naudingas nuorodas), vartotinų terminų sąrašą (jei toks yra sudarytas) arba suteiktų informacijos, kuri galėtų būti reikšminga atliekant vertimą.

Jei planuojate vertimo darbus ir jums reikia patarimo, su mumis galite susisiekti el. paštu info@lingvobalt.lt arba tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Kokią informaciją reikia pateikti užsakant vertimą raštu?2017-01-13T16:08:18+00:00

Pateikiant vertimo raštu užsakymą, būtina nurodyti:
1. kalbą (-as), į kurią (-ias) reikia versti;
2. pageidaujamą vertimo atlikimo terminą;
3. ar bus reikalingas tvirtinimas (jei taip, tai koks – notaro ar vertimų biuro);
4. kitą informaciją, kuri gali būti svarbi vykdant užsakymą (nuorodos į susijusius dokumentus, tinklalapius, anksčiau atlikti vertimai, t. t.).

Norėdami pateikti užsakymą, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096 .

Kiek laiko bus atliekamas vertimas raštu?2017-01-13T16:11:49+00:00

Paprastai vertėjas per dieną gali išversti 6–9 vertimo psl. (vertimo puslapį sudaro 1500 spaudos ženklų be tarpų). Tačiau esant poreikiui formuojama patyrusių vertėjų ir redaktorių komandą, kuri per vieną darbo dieną gali kokybiškai išversti ir suredaguoti iki 100 vertimo puslapių. Galimybė išversti didesnį negu standartinį puslapių kiekį kiekvieną kartą vertinama individualiai.

Norėdami sužinoti, ar vertimas būtų atliktas iki jūsų pageidaujamo termino, galite užpildyti užklausos formą arba vertimui skirtą tekstą išsiųsti el. paštu info@lingvobalt.lt. Jei turite klausimų, skambinkite mums telefonu +370 5 2722736 arba +370 678 23096.

Kaip gauti atliktą vertimą?2016-10-04T17:46:35+00:00

Atlikti vertimai gali būti siunčiami užsakovui elektroniniu paštu, paprastuoju paštu, per kurjerio tarnybą. Vertimus taip pat galima atsiimti mūsų biure. Esant poreikiui, Vilniuje ir Klaipėdoje galime vertimus atvežti į užsakovo biurą.

Jei norėtumėte vertimą gauti kitokiu būdu, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Kaip užtikrinama vertimo raštu kokybė?2017-01-13T16:24:54+00:00

Atsižvelgiant į tarptautinių vertimo paslaugų standartų rekomendacijas, LINGVOBALT kompanijoje taikomos griežtos vertimo paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo taisyklės, su kuriomis supažindinami visi bendrovės darbuotojai ir kuriomis yra vadovaujamasi dirbant. Vertėjai ir redaktoriai yra atrenkami pagal griežtus reikalavimus, jų darbo kokybė yra nuolat tikrinama. Kiekvienas vertimas yra patikrinamas redaktoriaus ir projektų vadovo, atsakingo už darbų vykdymą. Prieš pateikiant vertimą užsakovui, užtikrinama, kad jis atitinka visus kokybiško vertimo kriterijus ir papildomus kliento reikalavimus.

Jei turite klausimų apie kokybės užtikrinimo procedūras, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Koks vertimas raštu laikomas kokybišku?2017-01-13T16:12:16+00:00

Vertimas raštu laikomas kokybišku, kai:
• išverstas visas vertimui pateiktas tekstas, nepaliekama neišverstų dalių (įskaitant parašus, antspaudus, įrašus ranka ir t.t.);
• vertimas tiksliai perteikia verstino teksto prasmę, vengiama pažodinio vertimo;
• vertime vartojama tinkama terminija;
• organizacijų, įstaigų, įstatymų, dokumentų pavadinimų vertimai yra suderinti su oficialiai patvirtintaisiais;
• stilius ir terminija yra nuoseklūs ir visiškai atitinka verčiamo teksto pobūdį;
• išverstame tekste nėra stiliaus, leksikos, gramatikos, rašybos klaidų;
• išversto teksto formatas atitinka pateikto versti teksto formatą (paraštės, tarpai, skaičiai, šriftas ir t.t.), jei nėra sutarta kitaip.

Jei turite klausimų apie vertimo kokybės standartus, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096 .

Kokie yra vertimo žodžiu tipai?2017-01-13T16:14:45+00:00

Vertimas žodžiu gali būti nuoseklusis ir sinchroninis. Nuoseklusis – tai toks vertimas, kuomet kalbėtojas padaro pauzę, o vertėjas išverčia tai, kas buvo pasakyta. Sinchroninio vertimo metu pranešėjo kalba verčiama tuo pat metu, kai jis kalba. Tokiam vertimui reikalingi du vertėjai, kurie verčia pasikeisdami. Sinchroninio vertimo metu naudojama speciali vertimo įranga, o vertėjai sėdi uždaroje patalpoje arba tam skirtose kabinose. Taip pat yra išskiriamas šnibždamasis vertimas („vertimas į ausį“). Tai sinchroninio vertimo atmaina, kai pusbalsiu verčiama klausytojui į ausį nenaudojant specialios įrangos. Tokio vertimo klausytis gali tik keli kartu sėdintys ar stovintys dalyviai. Šnibždamąjį vertimą atlieka du vertėjai. Išskirtinėse situacijose šnibždamąjį vertimą gali atlikti vienas vertėjas.

Jei planuojate renginį, kurio metu bus verčiama žodžiu, ir jums reikia patarimo, su mumis galite susiekti el. paštu info@lingvobalt.lt arba tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Kaip nustatoma vertimo žodžiu kaina?2016-12-22T16:29:33+00:00

Vertimo žodžiu kaina nustatoma pagal vertimo valandų ir vertime dalyvaujančių vertėjų skaičių. Įrangos nuomos, kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kitos papildomos išlaidos (jei jų yra) nėra įtraukiamos į vertimo kainą ir derinamos atskirai. Minimalus vertimo žodžiu užsakymas – 1 valanda.

Norėdami sužinoti vertimo žodžiu kainą, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Ką reikia žinoti prieš užsakant vertimą žodžiu?2017-01-13T16:16:03+00:00

Vertimą žodžiu būtina planuoti iš anksto, kad vertimų biuras galėtų parinkti renginiui tinkamus vertėjus. Taip pat patartina ne vėliau nei prieš tris dienas iki renginio pradžios pateikti visą pagalbinę medžiagą (pvz., renginio programą, pranešimų planus, pateiktis), kad vertėjas (-ai) galėtų tinkamai pasiruošti ir suderinti su užsakovu visus klausimus. Planuojant sinchroninį vertimą svarbu, kad įranga veiktų nepriekaištingai. Taip pat svarbu informuoti pranešėjus apie tai, kad jų kalba bus verčiama, kad jie laikytųsi tam tikrų kalbėjimo ar medžiagos dėstymo metodų, t. y. kalbėtų tiesiai į mikrofoną, neskubėtų, aiškiai tartų žodžius.

Jei planuojate renginį, kurio metu bus verčiama žodžiu, ir jums reikia patarimo, su mumis galite susiekti el. paštu info@lingvobalt.lt arba tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Kokią informaciją reikia pateikti užsakant vertimą žodžiu?2017-01-13T16:17:03+00:00

Pateikiant vertimo žodžiu užsakymą, būtina nurodyti:

 1. vertimo kalbą;
 2. reikalaujamą vertėjų skaičių;
 3. vertimo tematiką;
 4. vertimo trukmę (valandomis);
 5. renginio pobūdį, vietą, apytikslį klausytojų skaičių;
 6. turimą įrangą ir kitą su paslaugos atlikimu susijusią informaciją.

Norėdami pateikti užsakymą, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Kaip užtikrinama vertimo žodžiu kokybė?2017-01-13T16:28:20+00:00

LINGVOBALT kompanijoje taikomos griežtos vertimo paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimo taisyklės, su kuriomis supažindinami visi bendrovės darbuotojai ir kuriomis yra vadovaujamasi dirbant. Vertėjai yra atrenkami pagal griežtus reikalavimus. Vertėjui užsakymas paskiriamas atsižvelgiant į jo patirtį, specializaciją, asmenines savybes. Mes užtikriname, kad mūsų pasiūlyto vertėjo atliekamas vertimas atitiks kokybiško vertimo  kriterijus ir papildomus kliento reikalavimus.

Jei turite klausimų apie kokybės užtikrinimo procedūras, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096

Koks vertimas žodžiu laikomas kokybišku?2017-01-13T16:26:48+00:00

Vertimas žodžiu laikomas kokybišku, kai:

 • vertimo turinys atitinka pranešėjo kalbos turinį;
 • vertime vartojama tinkama terminija;
 • vertime nėra leksikos, gramatikos, tarimo klaidų;
 • vertėjo kalba – aiški, suprantama, sklandi, taisyklingos dikcijos.

Jei turite klausimų apie vertimo kokybės standartus, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Ar galite pasirūpinti sinchroninio vertimo įranga?2017-01-13T16:29:40+00:00

Vertimų biuras LINGVOBALT gali ne tik pasiūlyti profesionalių vertėjų paslaugas, bet ir pasirūpinti reikalinga sinchroninio vertimo įranga visoje Lietuvoje. Esame pasiruošę suteikti jums profesionalią konsultaciją ir patarti, kokia įranga būtų jums tinkamiausia, atsižvelgiant į renginio vietą, dalyvių ir klausytojų skaičių bei kitas sąlygas.

Jei planuojate renginį, kurio metu bus verčiama žodžiu, ir jums reikia patarimo, su mumis galite susiekti el. paštu info@lingvobalt.lt arba tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.

Kaip pateikti tekstą vertimui?2016-10-04T14:39:03+00:00

Vertimui skirtą tekstą galima pateikti elektroniniu paštu info@lingvobalt.lt, taip pat užpildžius kainos užklausos formą arba atvykus į mūsų biurą. Esant poreikiui, Vilniuje ir Klaipėdoje galime atvykti pas užsakovą ir paimti vertimui skirtus dokumentus (popieriniu pavidalu arba įrašytus į laikmeną).

Jei turite klausimų, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096.